Priser

Timespris:
kr. 2000 inklusive mva.
kr. 1600 eksklusive mva.

I noen saker vil vi også kunne tilby fast pris på oppdraget. Ta kontakt for å diskutere din sak nærmere.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning hvor det offentlige betaler utgiftene knyttet til advokatbistand. Ordningen er regulert i en egen lov som heter rettshjelpsloven.

Dessuten finnes det egne bestemmelser i andre lover som regulerer retten til advokatbistand på det offentliges regning.

Fri rettshjelp gis til personer som har behov for juridisk bistand innenfor nærmere bestemte områder.

Hovedkriteriet er således at saken må falle innenfor ett av disse områdene. Videre er det slik at det for en del områder i tillegg er et vilkår om behovsprøving. Det vil si en økonomisk behovsprøving hvor søker må han en inntekt og formue under de til en hver tid gjeldende satser.

Rettshjelpen deles opp i to faser. Den bistand som ytes frem til en sak blir løst eller saken havner i retten, kalles for fritt rettsråd. Den bistand som ytes i forbindelse med en rettssak kalles for fri sakførsel. Det er advokat eller fylkesmannen som innvilger fritt rettsråd, men det er domstolene eller fylkesnemnda som innvilger fri sakførsel.

Områder som faller inn under fri rettshjelpsordningen uten behovsprøving er for eksempel:

Områder som faller inn under ordningen, men som skal behovsprøves er for eksempel:

Behovsprøvingen er altså basert på den enkeltes økonomiske bæreevne. Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner.

Det foretas altså en identifikasjon med samboer/ ektefelle.

Dersom du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene kan man søke om unntak fra de økonomiske vilkårene, men praksisen er relativt streng. Dersom saken gjelder dine særkullsbarn er man imidlertid noe mer villig til å innvilge unntak fra inntektsgrensene. Det samme gjelder dersom formuen er bundet opp i bolig.

Dersom du oppfyller de økonomiske vilkårene må du betale en egenandel på kr. 1140 for saker som ikke ender i retten, altså fritt rettsråd.

Dersom saken ender med rettslige skritt vil klienten måtte betale en egenandel på 8 ganger kr. 1140 eller 25 % av advokatutgiftene, altså fri sakførsel. Det som er gunstigst for klienten legges til grunn. Det betales ikke moms på egenandelen.

Den som tjener under kr. 150 000 pr. år betaler ikke egenandel. Ta gjerne kontakt for å finne ut om din sak faller inn under fri rettshjelp.

Rettshjelpforsikring

I de fleste standardvilkårene for villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikringer finnes det en rettshjelpsforsikring. Under nærmere bestemte vilkår vil forsikringen kunne dekke dine utgifter til advokat. Som hovedregel vil du måtte betale en egenandel og en prosentsats på det overskytende. Egenandelen er gjerne kr. 4000 og prosentsatsen er gjerne 20 %.

Det er ofte et tak på hvor høye utgifter selskapet dekker, og vanligvis er dette begrenset til kr. 80 000.

Husk at en slik forsikring; i likhet med fri rettshjelp, ikke dekker idømte saksomkostninger.