Nyheter

Om omsorgsovertagelse etter barnevernloven.

De fleste har hørt om omsorgsovertagelser og er inneforstått med at det innebærer at det offentlige tar over ansvaret for [...]

Styrking av varslingsplikten ved flytting

I 2015 innførte lovgiver en varslingsplikt i barneloven § 42 a slik at den som har den daglige omsorgen for [...]

Lovendring om fordeling av foreldreansvar – Delt [...]

Hittil har det vært slik at foreldre som bor sammen, enten ved at de er gift eller er samboere, når barnet blir født, har felles [...]

Lagmannsretten finner at psykolog Sverre Asmervik [...]

Psykolog Sverre Asmervik har tjenestegjort som sakkyndig og meddommer i en rekke saker etter barneloven og barnevernsloven [...]

Sakkyndige i barnefordelings-saker og habilitet

I en fersk avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg (HR-2016-1652-U) slår retten fast at en sakkyndig som hadde hatt kontakt med de private parter [...]

Delt foreldreansvar eller foreldreansvar alene?

Som advokat i barnefordelingssaker og foreldretvister ser man ofte at det er en del begrepsforvirring ute og går og at det er lett å blande sammen [...]

Haagkonvensjonen av 1996 trådte i kraft den 1. juli 2016

Vi som arbeider som familierettsadvokater eller mer spesialiserte advokater innen barnerett, kommer oftere [...]

Relevant saksavgrensning ved akuttplassering etter [...]

Barnevernleven § 4-6, 2. ledd hjemler barneverntjenestens mulighet til å akuttplassere barn dersom det er fare for at barnet kan bli . [...]

Forskning på foreldretvister i retten

På bestilling fra departementet har det nylig blitt publisert en ny rapport. Den viser at det ble anlagt 2657 foreldretvist – saker for norske [...]

Straff for å unndra tre barn fra sin mors omsorg

Borgarting lagmannsrett dømte en far til fengsel i to år og to måneder for å ha tatt med sine tre barn til et Afrikansk land og på den måten [...]

Barnerett - Nytt lovforslag ut på høring

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsnotat datert den 12.10.12. Her problematiserer [...]

Introduksjon av et nytt prinsipp innenfor barnevernsretten?

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsnotat datert den 12.10.12. Her problematiserer og [...]

Flytting av barn innenlands

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsnotat datert den 12.10.12. Her problematiserer og reiser [...]

Ta kontakt for en uforpliktende samtale