Nyheter

Flytting av hovedkontor til Halden

Fra og med den 18.01.2022 har jeg flyttet mitt hovedkontor til Halden. Den nye adressen er Tollbugata 5, 1767 Halden. Postadressen er Gamle Sørhaugen 4, 1767 Halden. Jeg vil fortsatt være en del av Advokatfelleskapet Tetzschner & CO og har fortsatt et kontor i Oslo (Nedre Slottsgt. 4, 0157 Oslo) I tillegg har jeg også […]

Ettervern i barnevernet

Fra og med 1. januar 2021 ble alderen for ettervern i barnevernet utvidet fra 23 år til 25 år.

Narkotika og straff

Stortinget har besluttet at ansvaret for rusmisbrukere skal overføres fra justissektoren til helsesektoren. I Rusreformutvalgets mandat heter det blant annet: Bakgrunnen for rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring. Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og […]

Sakkyndige i barnevernssaker

NRK Brennpunkt hadde gjennom våren 2014 i flere programmer satt fokus på barnevernet i Norge. Den 22.04.14 var fokuset rettet på bruken av sakkyndige i barnevernssaker http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000814/22-04-2014 Habilitetsproblematikk Særlig var fokuset rettet på de ulike rollene en del sakkyndige har hvor de i det ene øyeblikket kan være engasjert av en barneverntjeneste for å utrede […]

Advokatbistand i Halden

Avdelingskontor i Halden. Jeg har hatt yrkesmessig tilstedeværelse i Halden siden jeg startet opp advokatpraksisen min i 2006. Bakgrunnen er at jeg er fra Halden og tilbringer mye tid i denne vakre byen som ligger ved Iddefjorden. Jeg arbeidet også en periode hos barnevernet i Halden før jeg ble advokatfullmektig. Halden har et hyggelig juristmiljø […]

ND-programmet og dommerens habilitet

Jeg har tidligere tatt opp problematikk rettet mot dommerens rolle i narkotikaprogram med domstolskontroll. Jeg mener det er problematisk at samme dommer som følger opp den domfelte i programmet også kan avsi dommer i brudd- saker. Høyesterett er imidlertid ikke enig i at dommeren vil være inhabil på generelt grunnlag og det må foretas en […]

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND- programmet)

Etter å ha bistått en klient som forsvarer i en sak som gjaldt brudd på vilkår i ND- programmet mente jeg det var nødvendig at det ble satt fokus på særlig to problemstillinger som gjaldt spørsmål knyttet til dommerens habilitet…

Styrking av varslingsplikten ved flytting

I 2015 innførte lovgiver en varslingsplikt i barneloven § 42 a slik at den som har den daglige omsorgen for et barn, må varsle den andre forelderen dersom man ønsker å flytte med barnet innenlands eller utenlands dersom den andre forelderen har samværsrett med barnet.

Samvær og Korona

Det er mange foreldre som synes det er utfordrende å vite hvordan man skal forholde seg til samvær under den rådende pandemien. Mange advokater har etterspurt klarere retningslinjer fra myndighetene og nå har de endelig kommet.

Om omsorgsovertagelse etter barnevernloven

De fleste har hørt om omsorgsovertagelser og er inneforstått med at det innebærer at det offentlige tar over ansvaret for et barn fra barnets biologiske foreldre. Jeg vil i denne artikkelen gå noe nærmere inn på hva som skal til for at det offentlige skal kunne overta omsorgen for et barn.

Flytting av barn innenlands

Tidligere har det vært slik at dersom den som har den daglige omsorgen for et barn ønsker å flytte, så måtte den andre forelderen som har samvær med barnet varsles senest 6 uker før flyttingen skulle finne sted. Denne plikten kom inn i loven for at samværsforelderen skulle ha mulighet til å ta nødvendige skritt etter barneloven dersom man mente at flyttingen ikke ville være til barnets beste.

Lovendring om fordeling av foreldreansvar

Hittil har det vært slik at foreldre som bor sammen, enten ved at de er gift eller er samboere, når barnet blir født, har felles foreldreansvar for barnet. Foreldreansvaret er en rett og en plikt foreldre har for å ta viktige avgjørelser i barnets liv.

Lagmannsretten finner at psykolog Sverre Asmervik er inhabil til å gjøre tjeneste som sakkyndig

Psykolog Sverre Asmervik har tjenestegjort som sakkyndig og meddommer i en rekke saker etter barneloven og barnevernsloven.

Delt foreldreansvar eller foreldreansvar alene?

Som advokat i barnefordelingssaker og foreldretvister ser man ofte at det er en del begrepsforvirring…

Sakkyndige i barnefordelings-saker og habilitet

I en fersk avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg (HR-2016-1652-U) slår retten fast at en sakkyndig som hadde hatt kontakt med de private parter forut for en oppnevning fra retten var inhabil til å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig.

Haagkonvensjonen av 1996 trådte i kraft den 1. juli 2016

Vi som arbeider som familierettsadvokater eller mer spesialiserte advokater innen barnerett, kommer oftere og oftere bort i problemstillinger som berører internasjonale forhold. Både i saker som gjelder foreldrekonflikter – tidligere kalt barnefordelingssaker – og som barnevernsadvokater i saker etter barnevernloven.

Hva er relevant saksavgrensning ved akuttplassering etter barnevernloven § 4-6, 2. ledd.

Barnevernleven § 4-6, 2. ledd hjemler barneverntjenestens mulighet til å akuttplassere barn dersom det er fare for at barnet kan bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet.

Forskning på foreldretvister i retten

På bestilling fra departementet har det nylig blitt publisert en ny rapport. Den viser at det ble anlagt 2657 foreldretvist – saker for norske domstoler i 2015. Det utgjør 16 % av alle sakene som domstolene behandler.

Straff for å unndra tre barn fra sin mors omsorg

Borgarting lagmannsrett dømte en far til fengsel i to år og to måneder for å ha tatt med sine tre barn til et Afrikansk land og på den måten unndratt sine tre barn fra morens omsorg.

Introduksjon av et nytt prinsipp innenfor barnevernsretten?

Barnevernsretten bygger på flere ulike prinsipper som skal ivareta hensynet til våre barn. Det absolutt viktigste prinsippet er hensynet til barnets beste. Prinsippet er nedfelt i barnevernsloven § 4-1 og er en såkalt faneparagraf. Den er overstyrende for alle avgjørelser som skal tas etter loven.

Barnerett – Nytt lovforslag ut på høring

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut et høringsnotat datert den 12.10.12. Her problematiserer og reiser departementet forslag til lovendringer som skal styrke barns rettigheter slik at barn ikke utsettes for psykiske eller fysiske overgrep.