Familierett

mai 27, 2020

Familieretten omhandler naturlig nok de rettsreglene som er knyttet til familielivet. Det vil si forholdet mellom ektefeller og samboere. Videre omhandler familieretten også barneretten som tar for seg barns rettsstilling og foreldrenes forhold til sine barn.

Behovet for juridisk assistanse vil variere fra forhold til forhold, men det er nok mest behov for bistand i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd.

Spørsmålene som da reises er gjerne av økonomisk art og dersom partene har barn, blir det i tillegg spørsmål om hvor barna skal bo, omfang av samvær, foreldreansvar samt barnebidrag. Foreldretvister er regulert av barneloven.

Disse sakene er såpass viktige for den enkelte at lovgiver har besluttet at man skal kunne benytte seg av gratis advokat dersom man oppfyller de til en hver tid gjeldende økonomiske vilkår som gjelder i forhold til fri rettshjelp. En nærmere beskrivelse av ordningen med fri rettshjelp finner du her.

Det er ofte naturlig å se arveretten i denne sammenhengen siden arveretten i stor grad er knyttet til familielivet og mange av reglene som gjelder for samboere og ektefeller er direkte knyttet opp mot hva som skal skje dersom den ene av partene faller fra. Både ekteskapsloven og arveloven regulerer slike spørsmål.

Samfunnets nye familiekonstellasjoner hvor mange bor sammen med felles barn og særkullsbarn, byr på flere juridiske utfordringer. Hva vil skje med felles hus dersom den ene dør og denne hadde særkullsbarn, er spørsmål mange stiller seg. Det vil nok ofte være lurt å få juridisk veiledning rundt slike spørsmål på et tidlig stadium slik at man kan planlegge med henblikk på en trygg alderdom. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at opprettelse av for eksempel samboeravtale, testament eller ektepakt ikke faller inn under ordningen med fri rettshjelp.