Arbeidsrett

mai 27, 2020

Oppsigelse i arbeidsforhold

Oppsigelse i arbeidsforhold
Vi får mange henvendelser vedrørende oppsigelser i arbeidsforhold. En oppsigelse har alvorlige konsekvenser for den det berører og derfor har lovgiver bestemt at det skal være strenge regler rundt adgangen til å si opp arbeidstagere. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven.

Saklighetskrav:

For at en oppsigelse skal være gyldig må den være saklig. Saklig er en oppsigelse bare dersom den er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Formkrav:

Videre er det strenge formkrav til oppsigelsen. Oppsigelsen skal være skriftlig. Den skal enten leveres personlig eller sendes rekommandert Innholdet i oppsigelsen er også svært viktig. Den skal inneholde informasjon om rett til å kreve forhandling og reise søksmål, rett til å fortsette i stillingen. Videre må oppsigelsen inneholde opplysninger i forhold til de frister som gjelder for å kreve forhandlinger, reise søksmål og for å fremsette krav om å fortsette i stillingen. Dessuten skal det angis hvem som er rette saksøkt dersom arbeidstager vil bringe saken inn for retten.

En del arbeidsgivere overholder ikke disse kravene til oppsigelse og den klare hovedregel er at oppsigelsen da er ugyldig. Dersom en oppsigelse ikke er gyldig fordi den enten ikke oppfyller formkravene eller fordi den ikke er saklig kan arbeidstager ha krav på både erstatning for det økonomiske tapet han eller hun har blitt påført som følge av oppsigelsen og erstatning for ikke- økonomisk tap eller såkalt oppreisning for den påkjenningen den uriktige oppsigelsen har påført arbeidstager.

Fri rettshjelp:

Arbeidstagere vil kunne få fri rettshjelp i oppsigelsessaker dersom de oppfyller de økonomiske vilkårene for å få fri rettshjelp.