Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en kriminell handling kan du ha rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Det samme gjelder dersom du har mistet en nærstående på bakgrunn av en kriminell handling. Reglene om når du har krav på bistandsadvokat er regulert i straffeprosesslovens kapittel 9 a. Retten inntrer blant annet dersom du har vært utsatt for en sedelighetsforbrytelse grov eller gjentatt familievold, tvangsekteskap og trafficking. Listen er ikke uttømmende og dersom sterke grunner taler for det kan retten oppnevne en bistandsadvokat selv om saken ikke faller inn under lovens ordlyd.

Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten skal også gi annen hjelp og støtte som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Herunder er det viktig at bistandsadvokaten fremmer eventuelle erstatningskrav i forbindelse med saken.

Ofte vil ikke en gjerningsmann ha mulighet til å betale en eventuell erstatning. Staten har derfor påtatt seg ansvaret for å dekke erstatningene inntil visse grenser. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som tar seg av disse kravene. En nærmere presentasjon av dette kontoret finner du på denne siden.

Du som fornærmet har i dag mange flere rettigheter enn det som tidligere var vanlig i straffesaker. Det tradisjonelle synet innen norsk strafferettspleie er at oppgjøret med gjerningsmannen er et forhold mellom rettsstaten og gjerningsmannen. Ofre har i liten grad hatt noen rolle i forbindelse med straffesaken. Bakgrunnen for denne ordningen har historiske røtter og er et utslag av at samfunnet ikke ønsket en privat form for rettshåndhevelse. Det ble reist kritikk mot dette forholdet fra flere hold og lovgiver endret derfor loven slik at de som har vært utsatt for kriminelle handlinger skulle få en større plass og flere rettigheter i saken.

Dersom du ønsker mer informasjon om bakgrunnen for endringene og dagens regler, anbefaler jeg at du ser nærmere på odelstingsproposisjonen som ble utarbeidet i forbindelse med lovendringen. Proposisjonen finner du her.