Forskning på foreldretvister i retten

På bestilling fra departementet har det nylig blitt publisert en ny rapport. Den viser at det ble anlagt 2657 foreldretvist – saker for norske domstoler i 2015. Det utgjør 16 % av alle sakene som domstolene behandler.

Videre viser undersøkelsen at 70 % av sakene ble avsluttet med et rettsforlik og at dom således kun var nødvendig i 30 % av sakene.

Videre viste undersøkelsen at:

I overkant av 10 prosent av sakene kommer tilbake på nytt. De fleste av disse sakene kjennetegnes av høyt konfliktnivå mellom foreldrene.
I ca. 34 prosent av foreldretvistsakene er det påstander om bekymring for barnets omsorgs­situasjon på grunn av vold, psykiatri, rus eller overgrep.
I omlag 10 prosent av foreldretvistsakene er det en parallell sak i fylkesnemnda etter barnevernloven, mens det i cirka 5 prosent av foreldretvistsakene er en parallell sak etter barnevernloven i tingretten.
Rapporten skal blant annet benyttes for å vurdere grunnlaget for å eventuelt innføre egne særdomstoler i disse sakene.