Ettervern i barnevernet

Barnevern etter fylte 18 år, jf. barnevernloven § 1-3

Barnevernets oppgave er å sikre trygge oppvekstsvilkår for barn og unge slik at de får den nødvendige støtte og beskyttelse under deres oppvekst.

Med barn og unge tenker man i hovedsak på de som ennå ikke har fylt 18 år. Etter dette er man jo myndig.

Barnevernloven § 1-3 gir adgang til å opprettholde igangsatte tiltak, eller erstatte disse med nye tiltak når ungdommen fyller 18 år, såkalt ettervern. Tiltak etter loven kan også gis selv om ungdommen i en kortere periode før fylte 18 år ikke har mottatt tiltak fra barnevernet

Før gjaldt loven frem til man var 23 år gammel, men fra den 1. januar 2021 ble aldergrensen utvidet til 25 år.

I forbindelsen med den nye lovendringen ble det blant annet pekt på at forskning viser at unge voksne med barnevernserfaring ofte trenger hjelp over lengre tid for å mestre overgangen til voksenlivet. Samtidig viser forskning at de som mottar videre oppfølging fra barnevernet etter fylte 18 år, klarer seg bedre senere i livet enn ungdom som ikke mottar dette. En utvidelse av aldersgrensen vil bidra til å gi unge i barnevernet et tilbud som er mer på linje.

Vilkår for å få ettervern er skjønnsmessige og skal avgjøres på grunnlag av hva som er barnets beste. Eventuelle avslag skal fattes som enkeltvedtak noe som betyr at man har klageadgang på et eventuelt avslag. Klagen skal behandles av Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen).

Barnets medvirkningsrett:

Barnets rett til å medvirke i egen sak er en grunnleggende rettighet og fremgår av Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 12, forvaltningsloven § 17, barnevernloven §§ 4-1 og 6-3 og i flere andre spesiallover.

I forarbeidene til Grunnloven § 104 er det fremhevet at formuleringen gir barnet en rett og myndighetene en plikt til å lytte, og at dette for offentlige myndigheter innebærer «at det ikke kan treffes vedtak eller beslutninger i saker som gjelder barn, uten at barnet er blitt hørt», jf. dok.nr.16 (2011-2012) Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven punkt 35.5.3.

Ved innarbeidingen av barnekonvensjonen i norsk lov ble barnevernloven § 6-3 endret, blant annet for å synliggjøre barnekonvensjonens artikkel 12 på en bedre måte. I forarbeidene til endringsloven fremgår det i merknadene til bestemmelsen at «[b]estemmelsen innebærer at et barn som er fylt 7 år, skal ha en ubetinget rett til informasjon og til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører barnet», jf. Ot.prp.nr.45 (2002-2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov).

Når man har fylt 18 år har man en ubetinget rett til å bli hørt i en barnevernssak og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom for eksempel en flytting etter barnevernloven § 4-17 foretas uten at man er hørt og lagt vekt på i avgjørelsen.

Forhold mellom stat og kommune- Valg av tiltak:

Det er barnevernet som treffer vedtak etter loven om forskjellige tiltak. Statlig regional myndighet har på forespørsel fra kommunen plikt til å bistå kommunen i forbindelse med plassering utenfor hjemmet. Statlig regional myndighet har ansvaret for at alle barn i regionen som har behov for en plass i en barneverninstitusjon får et forsvarlig institusjonstilbud i tråd med det enkelte barns behov.

Den kommunale barneverntjenesten avgjør om et barn har behov for en institusjonsplass eller om behovene kan avhjelpes ved andre tiltak. Statlig regional myndighet kan derfor ikke avvise å gi kommunen tilbud om institusjonsplass, men kan ta initiativet til drøftelser med kommunen om bruk av alternative tiltak. Kommunen har etter dette det avgjørende ordet i forhold til om barnet har behov for plassering i institusjon, mens den statlige barnevernmyndigheten har det avgjørende ordet i forhold til hvilket institusjonstilbud den kan tilby. Avgjørende for valg av institusjon skal være hensynet til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1. Det skal tas utgangspunkt i det enkelte barns individuelle behov.

Forholdet mellom stat og kommune- økonomi:

Finansieringen av barnevernstiltakene er av interesse fordi tiltakene kan være svært dyre og jeg opplever nok at økonomiske hensyn får mye å si for hvilke tiltak som tilbys selv om dette ikke skal være styrende. Det kan derfor være greit å være klar over at en kommune innad operere med forskjellige budsjetter når det barn som mottar tjenester etter barnevernloven og barn som mottar tjenester på bakgrunn av en diagnose. Begge grupper kan for eksempel motta avlastning eller støttekontakt og ofte blir det diskusjoner innad i kommuner om hvilken tjenestegren som skal ha betalingsansvaret.

Slik er det også mellom stat og kommune.

Kommunen betaler en fastsatt egenandel til Bufetat ved bruk av plasser i barnevernsinstitusjoner og spesialiserte fosterhjem frem til ungdommen fyller 20 år. Etter fylte 20 år må kommunen betale for alt selv. Dette ble problematisert i forbindelse med lovforslaget om utvidelse av ettervernet fra 23 år til 25 år. Mange mente at det ville sikre barnevernsbarna bedre oppfølging om statens betalingsansvar fulgte frem til fylte 25 år. Dessverre avslo departementet dette. Jeg mener dette er uheldig fordi kommuneøkonomien er under hardt press mange steder og jeg er redd derfor mange barneverntjenester vil velge tiltak på bakgrunn av økonomi og ikke nødvendigvis faglige vurderinger.

Staten har et økonomisk ansvar både for tiltak som videreføres, og for nye tiltak som iverksettes etter fylte 18 år og frem til fylte 20 år.

Barnevern

Organisering og lovgrunnlag

Det offentlige er pålagt et ansvar for å ivareta barns oppvekstsvilkår når de oppholder seg i riket. Denne plikten fremkommer blant annet i barnevernloven.

Barnevernet i Norge er organisert kommunalt. Noen kommuner har en egen barneverntjeneste mens andre har interkommunale barneverntjenester. For å ivareta sine oppgaver har barnevernet fått vide hjemler. Blant annet kan barnevernet bruke tvang overfor familier. Det er barnevernloven som regulerer dette nærmere. Samtidig er det slik at vi har visse skranker for hva myndigheten kan gjøre ovenfor borgerne. I denne sammenhengen er det særlig den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 som er aktuell. Denne bestemmelsen gir oss alle rett til et familieliv.

Prinsippene bak barnevernloven

I Norge bygger vi på det biologiske prinsipp som sier at det beste for barn er å vokse opp hos sine biologiske foreldre. Prinsippet har blitt utsatt for en del kritikk blant særlig psykologer. Kritikken har gått på at prinsippet har for stor tyngde og det ble i 2012 foreslått et nytt prinsipp. Dette ble kalt det utviklingsfremmende tilknytning prinsipp. Høyesterett har ved minst to anledninger slått fast at det biologiske prinsipp fortsatt gjelder. Senest i mars 2020.

Et annet prinsipp er hva vi kaller det mildeste inngreps prinsipp. Det mildeste inngreps prinsipp går ut på at tiltak etter barnevernloven må stå i et rimelig forhold til de mål som kan oppnås, det vil si at det ikke skal anvendes mer inngripende tiltak enn nødvendig for å oppnå målet. Prinsippet følger ikke eksplisitt av loven, men kommer til uttrykk i flere av lovens bestemmelser

Det viktigste prinsippet er imidlertid hensynet til barnets beste, noe som alltid skal være det avgjørende i barnevernssaker etter barnevernloven § 4. Dette gjelder på alle områder hvor en avgjørelse vil omhandle barn og er grunnlovsfestet i § 104. Prinsippet fremkommer også i internasjonale konvensjoner som vi er knyttet til. Se for eksempel FNs barnekonvensjon art. 3.

Hjelpetiltak

Barnevernet skal i utgangspunktet være et hjelpeorgan som skal forebygge samt bistå familier som har problemer. Barnevernet har derfor en rekke tiltak de kan iverksette dersom en familie har problemer.

Dersom det er foreldrene som har problemer med sine omsorgsoppgaver kan barnevernet hjelpe til ved for eksempel å gi råd og veiledning. De kan gi barnet støttekontakt eller besøkshjem. Barnevernet kan også hjelpe foreldrene med å få barnehageplass eller skolefritidsordning ved at barna da får en prioritert plass dersom det er kø for å få plass i det enkelte tiltak. Barnevernet kan også bistå økonomisk. Etter mitt skjønn er det viktig at barnevernet bruker hjelpetiltak som har evidens og er relevante i forhold til det man skal hjelpe til med. En samling med forskjellige hjelpetiltak publiseres på ungsinn databasen.

Gangen i en barnevernsak

Barnevernet blir gjerne koblet inn i en sak ved at det kommer inn en melding fra et offentlig organ eller fra privatpersoner. Når en slik bekymringsmelding kommer inn må barnevernet innen en uke avgjøre om de skal åpne en såkalt undersøkelsessak eller ikke. Undersøkelsessaken skal som hovedregel avgjøres innen tre måneder. I løpet av denne perioden må det avklares om saken skal henlegges eller om det bør iverksettes tiltak.

Undersøkelsesfasen

Når barneverntjenesten har bestemt seg for å åpne en undersøkelsessak vil de rutinemessig innkalle foreldrene til en samtale hvor de går gjennom meldingen. Barnevernet vil også be om foreldrenes samtykke til å innhente opplysninger fra komparenter. Det kan for eksempel være barnehage, skole, lege med mer. Barnevernet vil forsøke å gjøre dette så langt som mulig i samarbeid med foreldrene, men det er viktig å være klar over at barnevernet har hjemler til å innhente taushetsbelagte opplysninger om foreldre og barn uten at det foreligger samtykke. Poenget er at barnevernet så langt som mulig skal gjøre dette i samråd med foreldrene. Ofte vil barneverntjenesten også snakke med barna saken gjelder. Det er ikke slik at foreldrene kan nekte barnevernet å snakke med barna, men bør i det lengste gjøre det i samråd med foreldrene. Dette for å skåne barna mest mulig. Mange barn føler det for eksempel ugreit å bli hentet i klasserommet for å snakke med barnevernet.

Barnevernet vil ofte holde flere samtaler med foreldrene under undersøkelsessaken. Det er også vanlig at barnevernet vil oppsøke familiens bolig for å se hvordan familien bor og samspillet mellom barn og foreldre. Når informasjonsinnhenting er unnagjort vil foreldrene ofte innkalles til et møte for å gå gjennom de opplysningene som barneverntjenesten har fått.

Konklusjon

På bakgrunn av den informasjonen barneverntjenesten har samlet inn vil de konkludere i saken. En undersøkelsessak kan munner ut i en henleggelse, forslag om frivillige hjelpetiltak eller forslag om omsorgsovertakelse eller hjelpetiltak med tvang.

Dersom foreldrene ikke samtykker til hjelpetiltak eller barnevernet mener omsorgssituasjonen er såpass alvorlig at hjelpetiltak ikke vil avhjelpe situasjonen, kan barnevernet fremme sak om tvang ovenfor fylkesnemnda.

Jeg har også skrevet mer inngående om omsorgsovertagelser

Kontakt advokat

Det er imidlertid et hovedprinsipp innenfor barnevernretten at mindre alvorlige tiltak skal prøves ut før tvangstiltak iverksettes, jf. det mildeste inngreps prinsipp. Min erfaring er dessverre at barnevernet i en del saker fremmer forslag om tvangsinngrep før hjelpetiltak er prøvd tilstrekkelig ut. Jeg tror det ofte kan skyldes at samarbeidet mellom barnevernet og foreldrene ikke fungerer. Det er kan nok derfor lurt å kontakte en advokat tidlig for på den måten unngå slike konflikter.

Dersom det offentlige fremmer en tvangssak etter barnevernloven har alle parter krav på gratis advokat uansett økonomisk situasjon. Også barn som har utvist atferdsproblemer har krav på sin egen advokat dersom barnevernet foreslår en tvangsplassering.

Når en sak er behandlet i fylkesnemnda kan den overprøves i tingretten. En avgjørelse i tingretten kan også ankes til lagmannsretten, men da kreves det at lagmannsretten gir sitt samtykke. Et slikt samtykke kan bare gis dersom visse vilkår er oppfylt, se tvisteloven § 36-10.