Straff for å unndra tre barn fra sin mors omsorg

januar 5, 2016

Borgarting lagmannsrett dømte en far til fengsel i to år og to måneder for å ha tatt med sine tre barn til et Afrikansk land og på den måten unndratt sine tre barn fra morens omsorg.

Han ble dømt for å ha holdt barna borte siden 2008 samt for å ha utøvd vold mot barna.

Alle barna er norske statsborgere og de ble holdt adskilt og uten kontakt med sin mor til tross for at retten hadde bestemt at hun skulle ha den daglige omsorgen frem til rettskraftig avgjørelse i saken forelå. Retten fant at faren ikke respekterte denne avgjørelsen og at han dessuten fremsatte falske påstander om blant annet morens helse i en afrikansk domstol.

Faren forsøkte forgjeves å anke avgjørelsen til høyesterett, men anken ble forkastet. Høyesterett viste til at det er begrenset med rettspraksis på dette området. Riktignok finnes det en dom fra 1994 hvor en far urettmessig tok med seg barna til Pakistan i 8 måneder og hvor faren fikk 1 års fengsel. Høyesterett mente at den aktuelle saken var av mer alvorlig art og at den aktuelle straffen på 2 år og 2 måneder ikke sto i misforhold til straffbare handlingen.