Sakstyper

Strafferett

Vårt samfunn er regulert på mange områder og brudd på regler kan medføre straffeansvar. Det er politiet som har ansvar for å etterforske mulige straffbare forhold og det er påtalemyndigheten som avgjør om det skal tas ut tiltale eller ikke i en sak.

Familierett

Familieretten omhandler naturlig nok de rettsreglene som er knyttet til familielivet. Det vil si forholdet mellom ektefeller og samboere. Videre omhandler familieretten også barneretten som tar for seg barns rettsstilling og foreldrenes forhold til sine barn.

Bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for en kriminell handling kan du ha rett på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Det samme gjelder dersom du har mistet en nærstående på bakgrunn av en kriminell handling.

Barnevern

Barnevernet har stor makt over familier i Norge. Loven gir barnevernet hjemmel til å gripe inn med tvang og det kan være lurt å konferere med en advokat tidlig i prosessen.

Foreldretvist

Det er et velkjent faktum at mange ekteskap og samboerforhold forhold avsluttes fordi partene ikke finner å kunne leve sammen lenger. I den forbindelse oppstår det gjerne spørsmål rundt deling av de felles økonomiske midler og hvor barna skal bo.

Arbeidsrett

Vi får mange henvendelser vedrørende oppsigelser i arbeidsforhold. En oppsigelse har alvorlige konsekvenser for den det berører og derfor har lovgiver bestemt at det skal være strenge regler rundt adgangen til å si opp arbeidstagere. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven.