Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND- programmet)

mai 8, 2020

Etter å ha bistått en klient som forsvarer i en sak som gjaldt brudd på vilkår i ND- programmet mente jeg det var nødvendig at det ble satt fokus på særlig to problemstillinger som gjaldt spørsmål knyttet til dommerens habilitet dersom samme dommer som fulgte opp den domfelte i programmet også skulle avsi dom i en sak hvor det forelå brudd på vilkårene og det ble spørsmål om å sone den subsidiære fengselsstraffen. Videre mente jeg det også kunne bli snakk om dobbel straffeforfølgelse dersom den domfelte hadde gjennomført hele programmet før brudd- saken kom opp. Jeg skrev derfor et innlegg på Rett 24 om saken.

Kriminalomsorgen, som var aktor i den aktuelle saken, var ikke enig i mine refleksjoner og svarte på innlegget.

I etterkant har det for første gang siden 2013 blitt sluppet inn en direkte anke fra tingrett til høyesterett når det gjelder habilitetsspørsmålet. Det blir interessant å se hvordan høyesterett vurderer habiliteten i ND- programmet og på bakgrunn av en artikkel i rett 24 skrevet av dommerfullmektig Spange kan det hende at dommerrollen – eller mangel på sådan – bør vurderes på flere områder. Saken skal behandles den 11. og 12. juni 2020.

Spørsmålet om dobbeltstraff er derimot ikke tema i denne saken og jeg mener også dette må avklares nærmere.