Delt foreldreansvar eller foreldreansvar alene?

september 9, 2016

Begrepsforvirring:
Som advokat i barnefordelingssaker og foreldretvister ser man ofte at det er en del begrepsforvirring ute og går og at det er lett å blande sammen begrepene delt foreldreansvar, foreldreansvar alene, daglig omsorg og foreldrerett.

For å ta det siste først, så er begrepet foreldrerett ikke et dekkende begrep og bør etter mitt skjønn unngås. Det er mer treffende å da benytte begrepet foreldreansvar. Det er da også dette begrepet som benyttes i loven.

Det er tre begreper som er sentrale i barnefordelingssaker og foreldretvister. Det er fast bosted/ daglig omsorg, foreldreansvar og samvær. Samlet dekker dette hvem som har ansvar for barnet i det daglige og når barnet har samvær og hos hvem barnet skal være dersom foreldrene ikke bor sammen. Videre vil det fortelle hvem av foreldrene som har rett og plikt til å være med på å ta større avgjørelser i et barns liv.

Jeg vil i det følgende gå nærmere inn på begrepet foreldreansvar.

Nærmere om delt foreldreansvar og foreldreansvar alene:
Det kan enten være delt foreldreansvar eller at en har foreldreansvar alene. Foreldreansvaret kan ikke deles på annen måte som for eksempel 40%/
utstedelse av pass
valg av type skole
samtykke til adopsjon
valg av navn
samtykke til ekteskap
innmelding i trossamfunn
flytting utenlands
Partsrettigheter etter forvaltningsloven/barnevernsloven.
Bestemmelsesrett som følge av daglig omsorg:

Andre avgjørelser som er av mer dagligdags karakter kan ofte tas av den forelderen som barnet bor fast hos alene. Dette fremkommer i barneloven § 37:

37.Avgjerder som kan takast av den som barnet bur fast saman med.
Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet.

Dette innebærer for eksempel at den som har den daglige omsorgen for et barn kan flytte innenlands med barnet uten at samværsforelderen må samtykke. Flytter man derimot utenlands må samtykke innhentes. Man kan således flytte fra Halden til Kirkenes uten samtykke, men ikke til fra Halden til Strømstad selv om det første åpenbart vil medføre størst konsekvenser for kontakten mellom barn og samværsforelderen. Imidlertid er det innført en varslingsplikt i slike tilfeller. Jeg har tatt opp dette temaet tidligere og artikkelen finner du her.

Foreldreansvar er todelt:

Foreldreansvaret er todelt på den måten at det for det første pålegger foreldrene en plikt til å ivareta viktige avgjørelser i et barns liv. For det andre gir del i foreldreansvaret også en forelder rett til å ivareta disse hensynene.

Foreldreansvaret er dynamisk:

Foreldre skal altså kunne ta viktige avgjørelser i et barns liv og på barnets vegne. Dette er ganske selvfølgelig og særlig når barn er små er det nødvendig at foreldrene tar en rekke avgjørelser på barnets vegne. Når barnet blir eldre så modnes barnet og med denne biologiske utviklingen følger det naturlig at barnet også må få større og større medbestemmelsesrett over eget liv. Innholdet i foreldreansvaret vil derfor bli noe innskrenket etter hvert som barnet blir eldre.

Dette følger direkte av lovens § 33

33.Barnet sin sjølvråderett
Foreldra skal gje barnet stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det fyller 18 år.

Nærmere om barns rettigheter ut fra alder:

Barn får altså flere rettigheter etter hvert som de blir eldre slik at foreldreansvaret snevres inn. Dette innebærer også at barn får flere plikter etter hvert som de blir eldre. Eksempler på ulike rettigheter barn har ut i fra alder er:

7 år: Barn skal få uttale seg i saker som handler om deg. F.eks spørsmål om fast bosted eller samvær. Videre skal barn som har fylt 7 år også høres i barnevernssaker som angår dem. Også barn som er yngre kan høres ut i fra alder og modenhet.

12 år: Barnets mening skal tillegges stor vekt i saker som omhandler barnet, som f.eks daglig omsorg og samvær. Barnet kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene gjør det. Barn mellom 12 og 16 år kan nekte foreldrene helseopplysninger dersom det foreligger en aktverdig grunn. Barn skal høres i økonomiske spørsmål over egen økonomi.

13 år: Barnet kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skolegangen eller helsen

14 år: Barnet kan delta på småviltjakt med våpen hvis haner sammen med en over 20 år. Denne personen må ha nødvendig erfaring, og foreldrene må gi tillatelse. • Man kan ha arbeid som er en del av skolegangen sin, eller i praktisk yrkesorientering.

15 år: Man er over den kriminelle lavalder, og hvis man bryter loven kan han eller hun bli straffet med blant annet pengebot, fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraff. • Barnet kan varetektsfengsles i påvente av rettssak, men bare når det er «tvingende nødvendig». Man har spesielle rettigheter som barn, både når barnet er i kontakt med politiet og i fengsel. •Man kan ta lønnet arbeid som ikke er til skade for skolegangen, sikkerheten, helsen eller utviklingen. •Man har rett til å bestemme over penger man har tjent selv. Foreldrene kan bare sette grenser hvis fylkesmannen er enig. • Man kan velge utdanning selv, og man har rett til en plass i videregående skole etter at man er ferdig med ungdomsskolen. • Barnet har rett til å melde seg inn og ut av foreninger og trossamfunn (f.eks kirken). • Man er part i barnevernssaker. Barnet har da rett til å se papirene som barnevernet har om seg, og man får advokat hvis saken skal opp i fylkesnemnda. I noen saker kan dessuten barnet bli part også når man er under 15 år. Man bestemmer selv om man vil ha fritak fra religionsfag på skolen. • Barnet har rett til å søke lån og stipend til videregående opplæring.

Desto eldre barnet blir, desto sterkere blir altså selvråderetten på bekostningen av foreldreansvaret. Dette er da også en naturlig progresjon slik at man skal stå best mulig rustet når man blir myndig og selv må ta det fulle ansvar for eget liv.